Untitled Document
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาเเจาะจง :: อ่าน 742 คน [30 ก.ย. 63]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลต้นไม้ และสนามหญ้าภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 760 คน [30 ก.ย. 63]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และหอนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 739 คน [30 ก.ย. 63]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และหอนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 739 คน [30 ก.ย. 63]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 747 คน [30 ก.ย. 63]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 728 คน [28 ก.ย. 63]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 734 คน [28 ก.ย. 63]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 730 คน [24 ก.ย. 63]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านพักราชการ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 739 คน [21 ก.ย. 63]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 726 คน [21 ก.ย. 63]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 736 คน [21 ก.ย. 63]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 737 คน [21 ก.ย. 63]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 731 คน [09 ก.ย. 63]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 733 คน [09 ก.ย. 63]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เดือนสิงหาคม 2563 :: อ่าน 734 คน [08 ก.ย. 63]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคลัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :: อ่าน 762 คน [04 ก.ย. 63]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เดือนกรกฎาคม 2563 :: อ่าน 736 คน [05 ส.ค. 63]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เดือนมิถุนายน 2563 :: อ่าน 756 คน [08 ก.ค. 63]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะจาะจง :: อ่าน 766 คน [16 มิ.ย. 63]
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 764 คน [16 มิ.ย. 63]
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24|