Untitled Document
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และซ่อมเครื่องปรับอกาาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 766 คน [01 พ.ย. 60]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 768 คน [25 ก.ย. 60]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 761 คน [15 ก.ย. 60]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 761 คน [15 ก.ย. 60]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เดือนlสิงหาคม 2560 :: อ่าน 758 คน [10 ก.ย. 60]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน :: อ่าน 745 คน [16 ส.ค. 60]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา :: อ่าน 743 คน [16 ส.ค. 60]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เดือนกรกฎาคม 2560 :: อ่าน 753 คน [04 ส.ค. 60]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ก่อสร้างป้อมยาม) :: อ่าน 757 คน [03 ส.ค. 60]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ปรับปรุงหลังคาโรงซ่อมสำหรับจอดรถ) :: อ่าน 748 คน [03 ส.ค. 60]
ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ :: อ่าน 785 คน [01 ส.ค. 60]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2, :: อ่าน 752 คน [01 ส.ค. 60]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โดยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2561 :: อ่าน 763 คน [31 ก.ค. 60]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เดือนมิถุนายน 2560 :: อ่าน 762 คน [05 ก.ค. 60]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เดือนพฤษภาคม 2560 :: อ่าน 773 คน [05 มิ.ย. 60]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เดือนเมษายน 2560 :: อ่าน 775 คน [05 พ.ค. 60]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เดือนมีนาคม 2560 :: อ่าน 756 คน [05 เม.ย. 60]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560 :: อ่าน 763 คน [06 มี.ค. 60]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เดือนมกราคม 2560 :: อ่าน 761 คน [06 ก.พ. 60]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เดือนธันวาคม 2559 :: อ่าน 762 คน [05 ม.ค. 60]
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24|