Untitled Document
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 753 คน [04 ก.ค. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 744 คน [04 ก.ค. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 739 คน [04 ก.ค. 61]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 746 คน [04 ก.ค. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 738 คน [04 ก.ค. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 750 คน [26 มิ.ย. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 766 คน [26 มิ.ย. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.50 เมตร จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 756 คน [26 มิ.ย. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการอันเนืองมาจากพระราชดำริที่สำคัญ จำนวน 3 โครงการฯ จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 769 คน [26 มิ.ย. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องพัก 204 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 756 คน [17 มิ.ย. 61]
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 750 คน [15 มิ.ย. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 756 คน [15 มิ.ย. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 751 คน [12 มิ.ย. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 737 คน [12 มิ.ย. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบานประตู จำนวน 10 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 740 คน [12 มิ.ย. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดถังปั่น จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 749 คน [12 มิ.ย. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 749 คน [08 มิ.ย. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 746 คน [08 มิ.ย. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 744 คน [08 มิ.ย. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 747 คน [06 มิ.ย. 61]
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24|