Untitled Document
รับโอนข้าราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง :: อ่าน 109 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2563 :: อ่าน 58 คน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการด้านขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2563 :: อ่าน 59 คน
คำสั่งศูนย์ แต่งตั้งคณะกรรมการ IT 2563 :: อ่าน 54 คน
แนวทางปฏิบัติ-มาตราการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 2563 :: อ่าน 37 คน
ประกาศนโยบายการบริหารจัดการ IT 2563 :: อ่าน 52 คน
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำเดือน ตค.2562 :: อ่าน 39 คน
สสม.ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช รับโอนข้าราชการพลเรือน (ด่วน) :: อ่าน 75 คน
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำเดือน ก.ย.2562 :: อ่าน 32 คน
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำเดือน ส.ค.2562 :: อ่าน 28 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื่้นที่เวปไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 18 คน
การกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) :: อ่าน 26 คน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ.2562 :: อ่าน 21 คน
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ.2562 :: อ่าน 28 คน
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำเดือน ก.ค. 2562 :: อ่าน 23 คน
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำเดือน มิ.ย. 2562 :: อ่าน 22 คน
การขอสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ NGO2563 :: อ่าน 35 คน
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 :: อ่าน 22 คน
ระเบียบกรม สบส. ว่าด้วยการจัดสวัสิการภายในกรม สบส. พ.ศ.2560 :: อ่าน 28 คน
ประกาศกรม สบส. ต่อต้านการทุจริตและความซื่อสัตย์สุจริต ปี 2562 :: อ่าน 22 คน
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11|