ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำสั่งมอบหมายงานให้ปฏิบัติงาน ที่ี 48/2561 ลงวันที่15 พฤศจิกายน2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
19 พ.ย. 2561
2 คำสั่งมอบหมายงานให้ปฏิบัติงาน ที่ี 73/2560 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
24 ม.ค. 2561
3 สำเนาหลักฐานประกอบการตรจสอบข้อมูลทางบัญชี (กพ60) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
16 มี.ค. 2560
4 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการศูนย์ราชการโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
142
04 ก.ย. 2558
5 คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างกรณีฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
163
18 ส.ค. 2558
6 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น สบส.11 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
10 มิ.ย. 2558
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
10 มิ.ย. 2558
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการสนับสนุนบริการสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
151
05 มิ.ย. 2558
9 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการที่ยื่นเรื่องขอรับค่าเช่าบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
162
05 มิ.ย. 2558
10 แต่งคั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
05 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2